هندوستان،رنگ،آئین، زعفران

فروردین ۲۲, ۱۳۹۹

زعفران و هندوستان ، رنگ ، آئین ، غذا ، فرهنگ

زعفران در فرهنگ ، دین و آئین هندوها نقش اساسی دارد . در آیین هندوستان ، مقدسین و راهبان هندو لباسهایی به رنگ زعفران می پوشند […]
error: Content is protected !!