مراحل نمو زعفران

فروردین ۱۶, ۱۳۹۹

رشد و نمو زعفران در چند مرحله انجام میشود ؟

گیاه جادویی زعفران دارای سه مرحله رشد و نمو است که عبارت است از : رشد زایشی ، رشد رویشی ، حالت کمون به طبع این […]
error: Content is protected !!